Informacja o sytuacji SM PAX w związku z działaniami Stowarzyszenia i jego członków.

Informacja o sytuacji SM PAX w związku z działaniami Stowarzyszenia i jego członków.

 

W dniu 7 grudnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ostateczny i prawomocny  Wyrok ustalający nie istnienie uchwały z dnia 30.06.2011 r. o wyborze członków Rady Nadzorczej dokonanym na walnym zgromadzeniu członków w dniu 30.06.2011 r. – W rezultacie tego orzeczenia Sądu Apelacyjnego powstał taki stan prawny i faktyczny, że od 30.06.2011 r. nie istnieje Rada Nadzorcza w SM PAX do chwili obecnej tj. już ponad 4 lata. Powodem takiego orzeczenia Sądu było podjęcie uchwały bez spełnienia warunku quorum 20% udziału wszystkich członków SM PAX w tym walnym zgromadzeniu, Sąd Apelacyjny uznał, że takie uchwały be Quorum nie istnieją.

Jeżeli zatem od 30.06.2011 r. nie ma Rady Nadzorczej, to nie ma też jej uchwal, jakie podjęła w tym okresie, bo nieistniejący organ nie może podejmować skutecznie żadnych uchwał – uchwały nieistniejącego organu także są nieistniejące.

Ma to bardzo znamienne skutki dla SM PAX i dla jego członków i innych osób mających mieszkania w zasobach Spółdzielni, ponieważ nie obowiązują jakiekolwiek uchwały Rady podwyższające opłaty eksploatacyjne za nasze mieszkania, a Zarząd Spółdzielni nie może więc takich opłat dochodzić przed sądami, nie obowiązują też plany finansowe i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, co uniemożliwia Zarządowi jakąkolwiek działalność w tym zakresie, a ewentualne prowadzenie takiej uzurpatorskiej działalności jest nielegalne. Nie obowiązuje także słynna uchwała o złotówce na 1 m2 uchwala RN nr 004/2011, a zatem SM PAX powinien zwrócić wszystkim tym co płacili „opłatę – zaliczkę” wpłacone pieniądze.

Wobec braku rady wybranej 30.06.2011 r. z uwagi na uznanie nieistnienia uchwały o jej wyborze, Zarząd SM PAX usiłował przeforsować koncepcję, że nadal trwają kompetencję członków rady wybranej 29.06.2007 r. a zatem 8 lat temu, ale Sąd Rejonowy rejestrowy uznał, że jest to niedopuszczalne i oddalił wniosek SM PAX o wpisanie do rejestru członków tamtej nieistniejącej już rady nadzorczej, a apelacja SM PAX w tej sprawie została oddalona przez Sąd Okręgowy.

W rezultacie grupa członków spółdzielni (5 Osób) i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedli Paksowskich złożyła wniosek w Sądzie Rejonowym rejestrowym o ustanowienie kuratora dla SM PAX w celu dokonania przez niego wyboru Rady Nadzorczej. Sąd Rejonowy rejestrowy uwzględnił ten wniosek mimo sprzeciwu SM PAX i ustanowił kuratora, uznając, że SM PAX nie ma Rady Nadzorczej.

Powstała zatem jedyna w swoim rodzaju możliwość, aby członkowie SM PAX mogli w sposób wolny od ingerencji członków Zarządu SM PAX wybrać takich członków Rady, których darzą zaufaniem, nie związanych układami z Zarządem, taka nowa Rada może być początkiem demokratycznych przemian w SM PAX, która to Spółdzielnia wreszcie zacznie działać w interesie jej członków a nie wybranej grupy osób powiązanej z Zarządem. Zarząd SM PAX złożył apelacje od powyższej decyzji Sądu Rejonowego, ale wszystko wskazuje na to, że jego apelacja zostanie oddalona i postanowienie o ustanowieniu kuratora stanie się obowiązujące i prawomocne.

To nie jedyne informacje o ostatnich wydarzeniach i sporach sądowych z SM PAX, ale te dodatkowe informacje przekażemy Państwu w kolejnej informacji.

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI A PRAWA DO LOKALI W JEJ ZASOBACH

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI A PRAWA DO LOKALI W JEJ ZASOBACH

Likwidacja spółdzielni – postępowanie to jest uregulowane przez prawo spółdzielcze. Zmierza do wykreślenia spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wykreślenia spółdzielnia przestaje istnieć oraz wygasa członkostwo wszystkich członków w tej spółdzielni.

Jednak przed wykreśleniem spółdzielni z rejestru musi nastąpić zaspokojenie wszystkich jej długów, powinno się ściągnąć wszystkie jej wierzytelności, a także spieniężyć majątek spółdzielni najlepiej poprzez sprzedaż. Czytaj dalej LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI A PRAWA DO LOKALI W JEJ ZASOBACH

Jak we wrocławskiej SM KAZANÓW IV usunęli po 14 latach Zarząd i Radę Nadzorczą

TVN INFO w dniu 09.10.2014, 17:30 pokazała reportaż jak we wrocławskiej SM KAZANÓW IV usunęli po 14 latach Zarząd i Radę Nadzorczą – reportaż pod linkiem http://www.tvp.info/16902994/09102014-1730

Co warto zauważyć to zdumiewające podobieństwo do SM PAX:

– liczba członków ok 3000
– długi 9 mln zł ( SM PAX na koniec 2013 roku ponad 55 mln)
– pensja prezesa ok. 40.000 zł tyle samo pozostali członkowie i radca prawny – jakoś dziwnie podobnie jak w SM PAX
– manipulowanie przebiegiem walnych zgromadzeń’
– nieudostępnianie informacji
– prowadzenie i finansowanie w sposób niejasny inwestycji
– budynki wyglądają jak slumsy

Działanie Stowarzyszenia mieszkańców w SM KAZANÓW skutecznie odspawała Prezesa od stołka.

Wnioski pozostawiamy Państwu pod rozwagę – w jedności siła!

Wezwanie do dostarczenia udokumentowanych kalkulacji opłat eksploatacyjnych

 

……………………………….                                                                     Warszawa, dnia ……………..r.

ul. …………………………..

…………… Warszawa

(właściciel lokalu)

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie

                                   Al. Stanów Zjednoczonych 72. lokal 32

                                    04-036 Warszawa

 

                                   CEE Property Administrator – Pan Tomasz Marjański

                                   Al. Stanów Zjednoczonych 72/31

                                   04-454 Warszawa                                  

———————————————————————————–

do wiadomości:           Pan Alfred Domagalski

                                   Prezes Zarządu Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej 

                                   Jasna 1, Warszawa          

———————————————————————

dotyczy:            Wezwanie do dostarczenia udokumentowanych kalkulacji opłat eksploatacyjnych za okresu 2005-2014, tj. ostatnich 10 lat, do lokalu wskazanego właściciela.

Jako właściciel lokalu nr …… znajdującego sie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie, przy ulicy ……………… w Warszawie, działając na podstawie:

        art. 4 ust. 64, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, z dnia  15.12.2000r. (Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat),

–   art. 1 i 6, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, z dnia  15.12.2000r.

(wysokość opłat eksploatacyjnych obciążających członka spółdzielni powinna być powiązana, możliwie w maksymalnym stopniu, z rzeczywistą wysokością wydatków ponoszonych przez spółdzielnię na poszczególne lokale (uchwała Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1990 r., III CZP 31/90).

–        art. 6  Kodeksu Cywilnego

(ten, kto z danego faktu wyciąga skutki prawne, musi ten fakt udowodnić) 

–        art. 232 Kodeksu Postępowania Cywilnego 

         (strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne)

–          Wyroku Sądu Najwyższego

         Izba Cywilna z dnia 17.11.2004 r., sygn. akt IV CK 220/04

(jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej kwestionuje obciążenie go opłatami związanymi z używaniem lokalu, to nie ma on obowiązku udowodnienia, jaka powinna być prawidłowa wysokość tych opłat, lecz obowiązek wykazania tej okoliczności spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej

 –        Art. 286. § 1, Kodeksu Karnego

         (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8)

–        Wykładnię semantyczną pojęcia „Kalkulacja”      

          (Kalkulacja (łaccalculatio  – obliczenie) – jest to ustalenie kosztu jednostkowego utworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości: układ kalkulacyjny kosztów). Kalkulacja stanowi istotny etap prowadzenia rachunku kosztów. Innymi słowy, Kalkulacja to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji danego produktu, wyrażonej w formie stawki jako wynik z obliczeń dla danej opłaty eksploatacyjnej. Pojęcia kalkulacji nie należy utożsamiać wprost z pojęciem „stawki”,  „zbiorem stawek” lub „zbiorem opłat”, czy tez, „zbiorem kalkulacji” jakie zwykle składają się na zestawienie łączne w postaci „miesięcznej opłaty eksploatacyjnej” za lokal.

–        Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

         z dnia 7 stycznia 2014 r., (Sygn. akt: I A Ca/1059/13, (zał. nr 1)

–          Postanowieniu Krajowego Rejestru Sądowego w W-wie

z dnia 26 marca 2014r., (Sygn. akt: Wa XIII Nr Rej KRS 9393/14/047,

–        Postanowieniu Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

z dnia 15 kwietnia  2014r., (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 4876/14/758,

 

–          Postanowieniu Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie,

z dnia 8 maja 2014r., (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 4876/14/758, Nr KRS 38220)

 

(Rada Nadzorcza SM PAX nie istnieje od dnia 30 czerwca 2011r.)

 

 

wzywam  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PAX  do bezzwłocznego dostarczenia mi   kopii dokumentów, w zakresie wskazanym jak poniżej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez osoby umocowane w tym zakresie, oraz udzielenia informacji:

1/      Szczegółowej kalkulacji w zakresie opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych stawek  opłat, jakie składają się na miesięczny wymiar opłat eksploatacyjnych za posiadany lokal, w okresie 2005-2014, tj. ostatnich 1o lat.

2/     Regulaminu GZM dla okresu jak powyżej,

3/     Wskazania podstawy prawnej dla definicji pojęcia „kalkulacja opłat” którą SM PAX definiuje jako: „zestawienie składowych i kwot opłaty eksploatacyjnej”, a która to definicja nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym akcie prawnym w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej. Powyższa kwestia nie jes uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

4/     Wskazania podstawy prawnej do zastosowania przepisów Ustawy o Ochronie praw lokatorów w zakresie podstawy prawnej do zmiany kalkulacji opłat eksploatacyjnych (Regulamin GZM, załącznik nr 3 do Protokołu Rady Nadzorczej nr 09/2008 z dnia 7.11.2008r.) mimo, iż nie odnoszą się one w ogóle do lokali własnościowych, i bezspornie nie należą do zasobów lokalowych gminy ? (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego). Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

5/     Umowy ze Spółka CEE Property Administrator sp. z o.o., wskazania podstaw prawnych do jej zawarcia (w tym uchwał SM PAX), uzasadnienia dla takiej czynności, która jest bezspornie niezgodna ze statutem SM PAX i Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, jak również podać skutki finansowe jej obsługi, przenoszonych na właścicieli lokali, nie mających odzwierciedlenia w Regulaminie GZM, ani statucie SM PAX. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

6/     Wskazania podstaw prawnych do odmowy udzielania informacji właścicielom lokali, nie będącymi członkami SM PAX, partycypujących rzekomo w kosztach utrzymania spółdzielni na identycznej zasadzie jak jej członkowie, w zakresie identycznym jakim prawo to posiadają członkowie SM PAX. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

7/     Wskazania podstawy prawnej na podstawie której, SM PAX stanowi zarząd przymusowy wobec właścicieli lokali, nie będących członkami SM PAX, odmawiając jednocześnie prawa do zawarcia umowy cywilno-prawnej w powyższym zakresie, stanowiąc podstawę do jasnych rozliczeń. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

8/     Wskazania trybu wypowiedzenia SM PAX zarządu i administracji przymusowej, wobec właścicieli lokali nie będących członkami SM PAX. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

9/     Wskazania podstawy prawnej na podstawie której, SM PAX odmawia wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

10/    Wskazania podstawy prawnej na podstawie której rezygnacja z członkostwa lub wykluczenie z członkowstwa w SM PAX dają prawo SM PAX do zmiany wysokości opłat za lokal właściciela lokalu. Powyższa kwestia nie jest uregulowana w Regulaminie GZM SM PAX – fakt bezsporny.

Jest faktem bezspornym, że powyższego obowiązku Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX, tak samo jak jej administrator spółka CEE Property Administrator sp. z o.o., oraz radca prawny Tomasz Marjański jako pełnomocnik SM PAX w sprawach sadowych, oraz jako właściciel wskazanej spółki administratora, odmawiają notorycznie nie tylko właścicielom lokali, ale również Sądom, Audytorom, Biegłym Sadowym, Związkom Rewizyjnym, a wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

……………………………………………………..

podpis właściciela lokalu